Bài: Cộng, trừ các số tròn chục

0

1. Tính nhẩm. (Bài 1 trang 43, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

40 + 20 = 60     40 + 40 = 80     40 – 10 = 30        70 – 50 = 20

30 + 30 = 60     60 + 20 = 80     50 – 30 = 20         80 – 40 = 40

50 + 20 = 70     50 + 40 = 90     60 – 20 = 40         90 – 20 = 70

60 + 10 = 70     60 + 30 = 90     50 – 40 = 10         90 – 60 = 30

2. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn:

a. Phép tính là: 50 + 30 = 80

  •  Có 80 hạt cả hai màu tím và vàng.

b. Phép tính là: 60 + 10 = 70 hoặc 80 – 10 = 70

3. Chọn số thay vào mỗi ô trống.

Hướng dẫn:

  • 70 + 10 = 80
  • 7030 = 40
  • 30 + 10 = 40 hoặc 30 + 40 = 70