[Kết nối] Giải toán 2 bài: Thừa số, tích

6

Câu 1 (Trang 7 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Thừa số, tích

Câu 2 (Trang 7 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Thừa số, tích

Câu 1 (Trang 8 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 

b) 8 x 2 = 8 + 8 = 16

c) 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Câu 2 (Trang 8 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Thừa số, tích

Câu 3 (Trang 8 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) Bài giải

Số quả bóng ở cả 3 hàng là: 

  5 x 3 = 15 (quả)

    Đáp số: 15 quả bóng.

b) Bài giải

Số quả bóng ở cả 5 cột là:

  3 x 5 = 15 (quả)

    Đáp số: 15 quả bóng.

Câu 4 (Trang 8 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 2 x 4 = 4 x 2

b) 2 x 4 > 7

c) 4 x 2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here