[Kết nối] Giải toán 2 bài: Phép nhân

12

Câu 1 (Trang 5 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 2 +  2 + 2 + 2 + 2 = 10

    2 x 5 = 10

    5 + 5 = 10

    5 x 2 = 10

b) 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

    5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15

    3 x 5 = 15

    5 x 3 = 15

Câu 2 (Trang 5 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Phép nhân

Câu 1 (Trang 6 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 2 x 5 = 10

b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Câu 2 (Trang 6 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Phép nhân

Câu 3 (Trang 6 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 

b) 8 x 2 = 8 + 8 = 16

c) 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3= 18

d) 4 x 3 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here