[Kết nối] Giải toán 2 bài: Phép chia

3

Câu 1 (Trang 16 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 41: Phép chia

Câu 2 (Trang 16 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 2 x 4 = 8

    8 : 2 = 4

    8 : 4 = 2

b) 2 x 7 = 14

    14 : 2 = 7

    14 : 7 = 2

c) 5 x 8 = 40

    40 : 5 = 8

    40 : 8 = 5

d) 5 x 3 = 15

    15 : 5 = 3

    15 : 3 = 5

Câu 1 (Trang 16 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 41: Phép chia

Câu 2 (Trang 17 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 2 cm x 5 = 10 cm

    10 cm : 5 = 2 cm

b) 2 kg x 3  = 6 kg

    6 kg : 3 = 2 kg

c) 2 l x 4 = 8 l

    8 l : 4 = 2 l

Câu 3 (Trang 17 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) Chia đều cho 5 bạn

          20 : 5 = 4

Mỗi bạn được 4 hạt dẻ.

b) Chia đều cho 4 bạn

          20 : 4 = 5

Mỗi bạn được 5 hạt dẻ.

c) Chia đều cho 2 bạn

          20 : 2 = 10

Mỗi bạn được 10 hạt dẻ.

Câu 4 (Trang 17 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Số túi gạo được chia ra là:

  20 : 5 = 4 (túi)

     Đáp số: 4 túi gạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here