[Kết nối] Giải toán 2 bài: Bảng nhân 2

4

Câu 1 (Trang 10 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

  • 2 x 4 = 8
  • 2 x 7 = 14
  • 2 x 1 = 2
  • 2 x 5 = 10
  • 2 x 6 = 12
  • 2 x 8 = 18
  • 2 x 10 = 20
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 9 = 18
  • 2 x 3 = 6

Câu 2 (Trang 9 toán 10 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Bảng nhân 2

Câu 1 (Trang 10 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Bảng nhân 2

Câu 2 (Trang 10 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Bảng nhân 2

Câu 3 (Trang 11 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Bảng nhân 2

Câu 4 (Trang 11 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) Bài giải

Số càng của 5 con cua là:

 2 x 5 = 10 (cái càng)

    Đáp số: 10 cái càng.

b) Bài giải

Số càng của 7 con của là:

 2 x 7 = 14 (cái càng)

    Đáp số: 14 cái càng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here