Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50 Global Success

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a. Good morning, Ms Hoa. (Chào buổi sáng, cô Hoa.)

    Hello, class. Sit down, please! (Chào cả lớp. Các em vui lòng ngồi xuống nào!)

b. Open your books, please! (Các em vui lòng mở sách ra!)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

___, please! (Xin/ Xin vui lòng ___!)

Lời giải chi tiết:

a. Open your book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

b. Close your book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

c. Stand up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

d. Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Phương pháp giải:

___, please! (Xin/ Xin vui lòng ___!)

Lời giải chi tiết:

– Open your book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

– Close your book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

– Stand up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

– Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe  và đánh dấu.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. Open your book, please! (Xin vui lòng mở sách ra!)

2. Close your book, please! (Xin vui lòng đóng sách lại!)

3. Stand up, please! (Xin vui lòng đứng lên!)

4. Sit down, please! (Xin vui lòng ngồi xuống!)

Bài 6

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: các bạn chơi xếp ghế đứng xung quanh cô. Cô giáo sẽ mời từng bạn nào ngồi xuống “Sit down, please”. Nghe cô mời bạn nào ngồi xuống thì bạn đó làm theo lời cô.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here