Giải Unit 13. In the maths class sách bài tập tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

– eleven :11

– thirteen :13

– fourteen :14

fifteen: 15

Lời giải chi tiết:

1. a

2. d

3. b

4. c

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b

4. b

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

Lời giải chi tiết:

1. eleven:11

2. thirteen :13

3. fourteen:14

4. fifteen: 15

Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

1. A: What number is it?

    (Đây là số mấy?)

   B: It’s fourteen.

    (Nó là số 14.)

2. A: What number is it?

    (Đây là số mấy?)

   B: It’s thirteen.

    (Nó là số 13.)

3. A: What number is it?

    (Đây là số mấy?)

   B: It’s fifteen.

    (Nó là số 15.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.a

3.b

Bài 6

6. Game: Guess and match.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. fifteen: 15

2. thirteen: 13

3. twelve: 12

4. eleven: 11

5. fourteen: 14

Bài 7

7. Project: Join the dots. Colour the picture. Tell your friends about it.

(Kế hoạch: Nối các điểm lại với nhau. Kể cho các bạn của bạn nghe về chúng.)

Lời giải chi tiết:

This is my birthday cake.  (Đây là bánh sinh nhật của tôi.)

What number is it?  (Đây là số mấy?)

It’s fifteen.  (Nó là số 15.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here