Giải Unit 1. At my birthday party sách bài tập tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

– pasta: mỳ ống

– popcorn: bỏng ngô

– pizza: bánh pi za

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. c

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. The pasta is yummy.

(Mì ống ngon lắm.)

2.The popcorn is yummy.

(Bỏng ngô ngon lắm.)

3.The pizza is yummy

(Bánh pi za ngon lắm.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

Lời giải chi tiết:

1. popcorn (bỏng ngô)

2. pasta (mì ống)

3. pizza (bánh piza)

Bài 5

5. Read and circle.

(Đọc và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

1. The pizza is yummy: Bánh piza ngon.

2. The popcorn is yummy: Bỏng ngô ngon.

3. The pasta is yummy: Mì ống ngon.

Lời giải chi tiết:

1. b

2. b

3. a

Câu 6

6. Game: Circle the words. Then point and say.

(Trò chơi: Khoanh chọn từ. Sau đó chỉ vào và nói.)

Lời giải chi tiết:

Câu 7

7. Project: Draw a pizza and popcorn on the table. Colour them. Tell your friends about the food.

(Dự án: Vẽ 1 cái bánh pi za và bỏng ngô ở trên bàn. Tô màu chúng. Kể cho các bạn của bạn nghe về những thức ăn này.)

Lời giải chi tiết:

The pizza is yummy. (Bánh piza ngon.)

The popcorn is yummy. (Bỏng ngô ngon.)

The birthday cake is yummy. (Bánh sinh nhật ngon.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here