Write the word under each picture. Put the word in the correct column. Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

9

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.
Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

1. Write the word under each picture. Put the word in the correct column.

Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.

Key – Đáp án:

/ə/

/3./

singer, cupboard, carrot, fisherman

Thursday, bird, nurse, T-shirt

2. 

2. Read the conversation. Circle the sound /ə/ and underline the sound /ɜ:/. Count them and write the number at the end of the line.

Đọc đoạn hội thoại. Khoanh tròn vào âm /ə/ và gạch dưới âm /ɜ:/. Đếm và ghi số lượng vào cuối dòng.

Key – Đáp án:

Mum: What are you doing, my girl?

/ə/=O /3:/=

Mi: I’m drawing, Mum. Look! I’m drawing my former teacher.

/ə/= 2 /3:/=

Mum: It’s so beautiful. First, 1 like the colour in this picture….

/ə/= 2 /3:/=

Mi: Anything else?

/ə/= 0 /3:/=

Mum: 1 also like his smile. By the way, I’ve heard he’s moving to anothfcrlcity.

/ə/= 2 /3:/=

Mi: Next term, Mum. That’s why I’m drawing this. It’s a surprise gift for him.

/ə/= 1 /3:/=

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here