Rearrange the words to form some tips for a healthy living. Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh. . E. Writing – trang 16 – Unit 2 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 2 – Health – Sức khỏe

6

Rearrange the words to form some tips for a healthy living.
Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh.
. E. Writing – trang 16 – Unit 2 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 2 – Health – Sức khỏe

1. Rearrange the words to form some tips for a healthy living.

Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu mang nghĩa là lời khuyên cho cuộc sống khỏe mạnh.

1.    apple/keeps/An/day/doctor/a/the/away/.

2.    sleep/are/the/cures/A/good/and/best/laugh/a/long/.

3.    eat/not/live/Eat/to/live/ ,/to/.

4.    thirds/health/Hygiene/two/is/of/.

5.    good/eat/cheerfullyATb/health:/lightly/ensure/and/laugh/.

Key – Đáp án:

1. An apple a day keeps the doctor away.

2. A good laugh and a long sleep are the best cures.

3. Eat to live, not live to eat.

4. Hygiene is two thirds of health.

5. To ensure good health: eat lightly and laugh cheerfully.

2. Tick (✓) the things you would like to have in your living place.

Đánh dấu (✓) với những điều bạn muốn có ở nơi bạn sinh sống.

more open space

clean streets

clean water

a KFC restaurant

tall trees

walk paths

A factory

four seasons

A dumping site

A lot of flowers

A sports centre

warm climate

3. Basing on the things you have chosen in 2,write a short passage about your ideal living. You may arrange the things in the following order:

 Dựa vào những điều bạn đã chọn trong bài 2, viết một đoạn văn ngắn về  nơi sống lý tưởng của bạn. Bạn có thể sắp xếp các điều đó theo  yêu cầu dưới đây:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here