Make sentences, using the words and phrases below to help you. Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây. . E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

3

Make sentences, using the words and phrases below to help you.
Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.
. E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

1. Make sentences, using the words and phrases below to help you.

Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.

–     Tuan/find/play/table tennis/interesting/because he play/best friend.

–     My brother/not like/ice-skating/because/think/it/dangerous.

–    Why/ not/you/take/jogging? It/help/you/keep fit.

–    My son/l/love/water/so/we/go/surf/together/every summer.

–     You/need/patient/to make/beautiful/gifts/eggshells.

–      I/think/you/take up/jogging/because /it/suitable/health condition.

Key – Đáp án:

– Tuan finds playing table tennis interesting because he plays it with his best friend.

– My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is dangerous.

– Why don’t you take up jogging? It helps/can help you keep fit.

– My son and I love water, so we go surfing together every summer.

– You need to be patient to make beautiful gifts from eggshells.

– Think you should take up jogging because it is suitable for your health condition.

2. Think about your favourite hobby. Fill the word web with your own information. Then write a short paragraph of 100 words about our favourite hobby.

Nghĩ về sở thích yêu thích của bạn. Điền và sơ đồ dưới đây thông tin của bạn . Viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ  về sở thích đó.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here