Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage. Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau. . D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

62

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.
Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau.
. D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

1. choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.

Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau.

Key – Đáp án:

1.B; 2.C; 3.A; 4.B; 5.C; 6.A; 7.C; 8.B

2. Read the passage and do the exercises.

Đọc đoạn văn sau và làm bài tập.

a, Match each word in A with its meaning B.

nối  mỗi từ ở  cột A   với   nghĩa của nó ở cột B.

b,  Write T (true) or F (false) at the end of each sentence.

Điền T (đúng) hoặc F (sai) vào cuối mỗi câu.

Key – Đáp án:

2a: 1.b; 2d; 3e; 4a; 5c

2b: 1.F; 2.T; 3.F; 4.T; 5.T

3. Fill a word in each blank in the following passage.

Điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn.

Key – Đáp án:

1. started/began       2. about                   3. reading        4. because

5. why                      6. it                        7. there          8. share

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here