Giải câu 136 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

6


Hãy cho một ví dụ để bác bỏ mệnh đề sau: “Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ “.

Hãy cho một ví dụ để bác bỏ mệnh đề sau: “Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ”.

Giải

Ví dụ: \(\sqrt 5  + \left( { – \sqrt 5 } \right) = 0 \in Q\)

,