Giải câu 135 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

7


Tính diện tích miếng đất này.

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \({3 \over 4}\). Tính diện tích miếng đất này.

Giải

Gọi chiều dài mếng đất là a, chiều rộng là b, ta có:

\({\rm{a}} + b = 70:2 = 35\) và \({b \over a} = {3 \over 4} \Leftrightarrow {b \over 3} = {a \over 4}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:                           

\(\eqalign{
& {b \over 3} = {a \over 4} = {{b + a} \over {3 + 4}} = {{35} \over 7} = 5 \cr
& {b \over 3} = 5 \Rightarrow b = 3.5 = 15 \cr
& {a \over 4} = 5 \Rightarrow a = 4.5 = 20 \cr} \)

Chiều dài miếng đất 20m, chiều rộng 15m

Diện tích miếng đất: \(20 \times 15 = 300{m^2}\)

,