Giải câu 134 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

9


Hãy suy ra các tỉ lệ thức.

Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a) \({{a + b} \over b} = {{c + d} \over d}\)

b) \({a \over {a + b}} = {c \over {c + d}}\) (Với a + b ≠ 0, c + d ≠ 0)

Giải

a) Ta có \({a \over b} = {c \over d} \Leftrightarrow {a \over b} + 1 = {c \over d} + 1 \Leftrightarrow {{a + b} \over b} = {{c + d} \over d}\)

b) Ta có \({a \over b} = {c \over d} \Leftrightarrow {a \over c} = {b \over d}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({a \over c} = {b \over d} = {{a + b} \over {c + d}} \Leftrightarrow {a \over {a + b}} = {c \over {c + d}}\) (Với a + b ≠ 0, c + d ≠ 0)

,