Giải câu 119 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

7


Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

\( – 1,75; – 2;0;5{6 \over 3};\pi ;{{22} \over 7};\sqrt 5 \)                  

Giải

Ta có:

\(\sqrt 5  

\( – 2

,