Giải câu I.5. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1

19


Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số *25* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5.

Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số \(\overline {*25*} \) chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5.

Giải

2250, 5250, 8250.

,