Giải Bài 9: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản – SBT Địa lí 11

44

Câu 1 trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Dựa vào bảng dưới đây, hãy :

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 – 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Lĩnh vực

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

a) Tính cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản và điền vào bảng

b) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2004.

Trả lời:

a) Xử lí số liệu:

 

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

54,99

56,88

55,17

53,61

55,45

Nhập khẩu

45,01

43,12

44,83

46,39

44,55

b) Vẽ biểu đồ miền:

Yêu cầu: Chính xác, đẹp

Có chú giải, tên biểu đồ


Câu 2 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Nhận xét hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN

Hoạt động

Đặc điểm nổi bật

Xuất khẩu

 

Nhập khẩu

 

Bạn hàng thương mại

 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  
Viện trợ phát triển chính thức (ODA)  

 

Trả lời:

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN

Hoạt động

Đặc điểm nổi bật

Xuất khẩu

Xuất khẩu các sản phẩm chế biến (cơ khí giao thông vận tải, cơ khí điện tử – thông tin…),…

Nhập khẩu

Nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp (lương thực, thực phẩm), nguyên liệu công nghiệp (gỗ, cao su, bông vải, khoáng sản…) và năng lượng (than, dầu mỏ).

Bạn hàng thương mại

Mở rộng, nhất là các nước đang phát triển (chiếm 52% tổng giá trị thương mại) chủ yếu Hoa Kì, EU, Ô-xtrây-lia..

Các nước đang phát triển: chiếm trên 45% tổng giá trị thương mại, riêng các nước NIC chiếm 18%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tranh thủ tài nguyên, sức lao động, tái sản xuất trong nước. Đang tăng nhanh.

Viện trợ phát triển chính thức (ODA)

Tích cực viện trợ góp phần cho sự phát triển kinh tế

Nhận xét chung:

– Giá trị xuất và nhập khẩu đều tăng, trong đó xuất khẩu tăng nhanh hơn, đạt 1,96 lần so với 1,93 lần của nhập khẩu.

– Cán cân thương mại luôn dương, riêng năm 2004 giá trị xuất siêu cao nhất với 111,2 tỉ USD.