Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 29 Đại số 9 Chương 4

2


Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

Đề bài

Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = 2x2

 

 

 

 

 

8

 

 

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = -2x2

 

 

 

 

 

-8

 

 

Lời giải chi tiết

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = 2x2

18

8

2

0

2

8

18

 

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = -2x2

-18

-8

-2

0

-2

-8

-18

Giaibaitaphay.com

,