Giải Bài 10 trang 112 SGK Hình học 9 Chương 4

3


Giải bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2. Hãy tính:

Đề bài

Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là \(13cm\) và chiều cao là \(3cm.\)

b) Thể tích hình trụ có bán kính đường tròn đáy là \(5 mm\) và chiều cao là \(8 mm.\)

+) Diện tích xung quanh hình trụ: \(S_{xq}=C.h=2\pi rh.\)

+) Thể tích hình trụ: \(V=\pi r^2.h.\)

Lời giải chi tiết

a)  Ta có: \(C = 13m, \,  h = 3cm\)

Diện tích xung quanh của hình trụ là: \({S_{xq}} = 2\pi rh = C.h = 13.3 = 39(c{m^2}).\)

b) Ta có \(r = 5 mm , \, h = 8mm\)

Thể tích của hình trụ là: \(V = \pi {r^2}h = \pi {5^2}.8 = 200\pi (m{m^3})\).

Giaibaitaphay.com

,