Giải Bài 9 trang 83 SGK chương 1 hình học 7

1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+ Vẽ góc vuông xAy.

+ Dựng Ax’ là tia đối của tia Ax, Ay’ là tia đối của tia Ay.