Giải Bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5 chương 1

8


Giải bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5. Bài 3: Điền dấu > ,

Đề bài

3. Điền dấu > ,

a) 2dm2 7cm2 … 207cm2      b) 300mm2  …  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 … 4m2                  61 km2 … 610hm2     

4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

3. Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

4.

– Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh.

– Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150.

Lời giải chi tiết

3. 

a) 2dm2 7cm2 = 207cm2     

3m2 48 dm2 = 348 dm2 ; 4m2 = 400dm2  ; mà 348 dm2  

Vậy : 3m2 48 dm2 2  

b) 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà  300mm2 > 289mm2 

Vậy:  300mm2  >  2cm2 89mm2 

61 km  = 6100hm2  ; mà   6100hm2 > 610hm2

Vậy:  61 km2 > 610hm2     

4. Diện tích một viên gạch là :

           \(40 \times 40= 1600\) (cm2)

   Diện tích căn phòng là :

           \(1600 \times 150 = 240 000\) (cm2

   Đổi \(240 000\) cm= \(24\) m2

                        Đáp sổ: 24m2.