Giải Bài 1, 2 trang 31 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5 chương 1

3


Giải Bài 1, 2 trang 31 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5. Bài 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đề bài

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \( \dfrac{32}{35};\dfrac{18}{35};\dfrac{31}{35};\dfrac{28}{35}\)

b) \( \dfrac{2}{3};\dfrac{3}{4};\dfrac{5}{6};\dfrac{1}{12}\)

2. Tính:

a) \( \dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{12};\)

b) \( \dfrac{7}{8}-\dfrac{7}{16}-\dfrac{11}{32};\)          

c) \( \dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{7}\times\dfrac{5}{6};\)

d) \( \dfrac{15}{16}:\dfrac{3}{8}\times\dfrac{3}{4}.\)

Lời giải chi tiết

1. a) Ta có: \( \dfrac{18}{35}

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \( \dfrac{18}{35};\, \dfrac{28}{35};\, \dfrac{31}{35};\, \dfrac{32}{35}\)

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

\( \dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{12}\) ;     \( \dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{12}\) ;       \( \dfrac{5}{6}=\dfrac{10}{12}\) ;    Giữ nguyên \( \dfrac{1}{12}\)

Ta có: \( \dfrac{1}{12}

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \( \dfrac{1}{12};\, \dfrac{2}{3};\, \dfrac{3}{4};\, \dfrac{5}{6}\) .

2.  a) \(\dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{{12}} = \dfrac{9}{{12}} + \dfrac{8}{{12}} + \dfrac{5}{{12}}\)\( = \dfrac{{22}}{{12}}= \dfrac{{11 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{11}}{6};\)

b) \(\dfrac{7}{8} – \dfrac{7}{{16}} – \dfrac{{11}}{{32}} = \dfrac{{28}}{{32}} – \dfrac{{14}}{{32}} – \dfrac{{11}}{{32}}\)\( = \dfrac{3}{{32}};\)

c) \( \dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{7}\times \dfrac{5}{6}\) \( =\dfrac{3\times2\times5}{5\times7\times6}=\dfrac{3\times2\times5}{5\times7\times2\times 3}=\dfrac{1}{7}\) ;

 d) \(\dfrac{{15}}{{16}}:\dfrac{3}{8} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{15}}{{16}} \times \dfrac{8}{3} \times \dfrac{3}{4}\)\( = \dfrac{{15 \times 8 \times 3}}{{16 \times 3 \times 4}} = \dfrac{{15 \times 8 \times 3}}{{2 \times 8 \times 3 \times 4}} = \dfrac{{15}}{8}\)

,