Giải Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2 phần 1

8


Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

Đoạn dây còn lại dài số đề-xi-mét là: 

8 – 3 = 5 dm

Đáp số: 5dm