Giải Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2 phần 1

6


Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2. Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi.

Đề bài

1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

– Độ dài đoạn thẳng AB  ……….. 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

– Đoạn thẳng AB …………. đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ………… đoạn thẳng AB.

2. Tính (theo mẫu) :

a)1dm + 1dm = 2 dm                      3dm + 2dm =

   8dm + 2dm =                               9dm + 10dm =

b) 8dm – 2dm = 6dm                       16dm – 2dm =

    10dm – 9dm =                             35dm – 3dm =

3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Lời giải chi tiết

1. 

– Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

– Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

2.

a)1dm + 1dm = 2dm                    3dm + 2dm = 5dm

   8dm + 2dm = 10dm                  9dm + 10dm = 19dm

b) 8dm – 2dm = 6dm                       16dm – 2dm = 14dm

    10dm – 9dm = 1dm                      35dm – 3dm = 32dm

3.