Giải Bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2 phần 1

5


Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

 

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

Tóm tắt:

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: ….. xe đạp

Giải

Số xe đạp cửa hàng bán được tất cả là:

12 + 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.