Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 2 phần 1

9


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 2. Bài 1. Số?

Đề bài

1. a) Số ?            10cm = … dm;        1dm = … cm

    b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

    c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

2. 

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) Số ?             2dm = … cm

3. Số ?

a) 1dm = … cm          3dm = … cm            8dm = … cm

    2dm = … cm              5dm = … cm            9dm = … cm

b) 30cm = … dm        60cm = … dm          70cm = … dm

4. Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Lời giải chi tiết

1. 

a) 10cm = 1dm;         1dm = 10cm

b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm

c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

2. 

a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm

b) 2dm = 20cm

3. 

a) 1dm = 10cm              3dm = 30cm            8dm = 80cm

    2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm

b) 30cm = 3dm              60cm = 6dm            70cm = 7dm

4. 

– Độ dài các bút chì là 16cm

– Độ dài gang tay của mẹ là 2dm

– Độ dài bước chân của Khoa là 30cm

– Bé Phương cao 12dm.