Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2 phần 1

5


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;            b) 20 và 68;            c) 5 và 21

4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

1.

2.

50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80                  60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60

3.

4.

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

5.