Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2 phần 1

9


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2. Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu.

Đề bài

1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

                 25 = 20 + 5

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Tính:

4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

5. Số?

              1dm = … cm;        10cm = … dm

Lời giải chi tiết

1.

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

2. 

3. 

4. 

Số quả cam chị hái được là

85 – 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

5. 

     1dm = 10cm;          10cm = 1dm