Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2 phần 1

8


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính nhẩm :

60 – 10 – 30 =           90 – 10 – 20 =        80 – 30 – 20 =

60-40 =                    90-30 =                 80-50 =

3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và số trừ lần luợt là :

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

5.  Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Lời giải chi tiết

1.

2.

60 – 10 – 30 = 20       90 – 10 – 20 = 60        80 – 30 – 20 = 30

60 – 40 = 20              90 – 30 = 60               80 – 50 = 30

3. 

4.

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 – 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

5.

Chọn C