Giải Bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao – Chương 3

17


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Đường thẳng song song với trục Ox có phương trình \(y = m(m \ne 0)\);

b) Đường thẳng có phương trình \(x = {m^2} + 1\) song song với trục Oy;

c) Phương trình \(y = kx + b\) là phương trình của đường thẳng;

d) Mọi đường thẳng đều có phương trình dạng \(y = kx + b\) ;

e) Đường thẳng đi qua hai điểm A(a, 0)  và B(0, b) có phương trình \({x \over a} + {y \over b} = 1\) 

Giải

a) Đúng                                     b) Đúng

c) Đúng                                     d) Sai

e) Sai

Giaibaitaphay.com