Giải Bài 30 trang 32 SGK Hình học 11 – Chương 1

37


Giải bài 30 trang 32 SGK Hình học 11. Hai vecto ( i ; j ) là hai vecto của hệ trục tọa độ .

Đề bài

Trong hệ trục \((O; \overrightarrow i ;\overrightarrow j), \)  tọa độ của vecto \(\overrightarrow i  + \overrightarrow j \) là:

a) \((0; 1)\)                            b) \((-1; 1)\)     

c) \((1; 0)\)                            d) \((1; 1)\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left. \matrix{
\overrightarrow i = (1; 0) \hfill \cr
\overrightarrow j = (0; 1) \hfill \cr} \right\} \)\(\Rightarrow \overrightarrow i + \overrightarrow j = (1; 1)\)

Vậy chọn D.

giaibaitaphay.com