Giải Bài 29 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

48


Giải bài 29 trang 32 SGK Hình học 10. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

Đề bài

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

a) Hai vectơ\(\left\{ \matrix{\overrightarrow a = ( – 5;0) \hfill \cr \overrightarrow b = ( – 4;0) \hfill \cr} \right.\) cùng hướng

b) Vectơ \(c = (7; 3)\) là vecto đối của \(\overrightarrow d  = ( – 7;3)\)

c) Hai vecto\(\left\{ \matrix{\overrightarrow u = (4;2) \hfill \cr \overrightarrow v = (8;3) \hfill \cr} \right.\) cùng phương

d) Hai vecto\(\left\{ \matrix{\overrightarrow a = (6;3) \hfill \cr \overrightarrow b = (2;1) \hfill \cr} \right.\) ngược hướng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = ( – 5;0) \hfill \cr
\overrightarrow b = ( – 4;0) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a = {5 \over 4}\overrightarrow b \)\(\Rightarrow \overrightarrow a //\overrightarrow b \) hay \(\overrightarrow a\) và \(\overrightarrow b\) cùng hướng.

Vậy chọn A.

giaibaitaphay.com