Giải Bài 25 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

12


Giải bài 25 trang 32 SGK Hình học 10. Cho vecto a = (x,2);…

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = (x;2);\overrightarrow b  = ( – 5;1);\overrightarrow c  = (x;7)\) . Vectơ \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  + 3\overrightarrow b \) nếu:

a) \(x = -15\)                          b) \(x = 3\)   

c) \(x = 15\)                             d) \(x = 5\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow a  = (x;2);\overrightarrow b  = ( – 5;1);\overrightarrow c  = (x;7)\) nên: 

\(\eqalign{
& \overrightarrow c = 2\overrightarrow a + 3\overrightarrow b = (2x – 15; \, 7) \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
2x – 15 = x \hfill \cr
7 = 7 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 15. \cr} \)

Chọn C.

giaibaitaphay.com