Giải Bài 24 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

12


Giải bài 24 trang 32 SGK Hình học 10. Hai vecto a và b cùng phương nếu số x là:

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = (5;0);\overrightarrow b  = (4;x)\) . Hai vectơ \(a\) và \(b\) cùng phương nếu số \(x\) là:

a) -5                               b) 4                      

c) 0                                d) -1

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
\overrightarrow a = (5,0) \hfill \cr
\overrightarrow b = (4,x) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a //\overrightarrow b\cr& \Rightarrow \left\{ \matrix{
– 5 = 4k \hfill \cr
0 = kx \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
k = – {5 \over 4} \hfill \cr
x = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow x = 0 \cr} \)

Chọn C

giaibaitaphay.com