Giải Bài 23 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

24


Giải bài 23 trang 32 SGK Hình học 10. Cho vecto a = ( – 1,2);…

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = ( – 1;2);\overrightarrow b  = (5; – 7)\) . Tọa độ của vecto \(\overrightarrow a  – \overrightarrow b \) là:

a) \((6; -9)\)                        b) \((4; -5)\)          

c) \((-6; 9)\)                        d) \((-5; -14)\)

Lời giải chi tiết

\(\left\{ \matrix{\overrightarrow a = ( – 1;2) \hfill \cr \overrightarrow b = (5; – 7) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a – \overrightarrow b = ( – 6;9)\)

Chọn C.

giaibaitaphay.com