Giải Bài 21 trang 31 SGK Hình học 10 – Chương 1

24


Giải bài 21 trang 31 SGK Hình học 10. Cho ba điểm A(-1,5); B(5, 5); C(-1, 11). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề bài

Cho ba điểm \(A(-1;5); B(5; 5); C(-1; 11)\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \( A, B, C\) thẳng hàng

B. \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) cùng phương

C. \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) không cùng phương

D. \(\overrightarrow {AC} ;\overrightarrow {BC} \) cùng phương.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = (6;0); \, \,\overrightarrow {AC}  = (0;6)\)

Vậy \(2\) vectơ trên không cùng phương.

Do đó chọn C.

giaibaitaphay.com