Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính Tin học 7

4

Câu 1 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

Lời giải : 

Các thành phần chính của trang tính bao gồm :

– Hàng : 

– Hộp tên 

– Cột 

– Ô tính. 

– Khối 

– Thanh công thức


Câu 2 trang 16 SGK Tin học 7

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì?

Lời giải:  

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt là cho biết nội dung của ô được chọn 


Câu 3 trang 16 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chon một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó ?

Lời giải : 

Biết rằng trên trang tính chỉ có 1 ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối thì ở chọn đầu tiên sẽ được kích hoạt .


Câu 4 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Lời giải : 

Kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính là:

    Dữ liệu số : 1,2,3,4…

    Dữ liệu kí tự : “a”,”b”,”tinhoc”. ..


Câu 5 trang 16 SGK Tin học 7

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác ?

Lời giải : 

Sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác nhìn vào trang tính ta có thể biết được ô chứa dữ liệu đang có kiểu số hoặc ký tự.