Giải Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng Tin học 12

4

Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng

Trả lời:

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

– Cập nhật dữ liệu:

+ Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);

+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;

+ Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

– Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiểnthị trang dữ liệu của bảng), lọc racác bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

– Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

– Thay thế.

– In dữ liệu.


Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bảng Hoc_sinh (h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To

Trả lời:

Các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To:

– Mở bảng (chế độ hiển thị trang dữ liệu);

– Chọn trường: nháy vào phía trên tiêu đề cột To.

– Nháy vào nút tăng dần( A-Z).


Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bàng Học_sinh (h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991

Trả lời:

Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:

– Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form ;

– Trong hộp thoại Filter by Form , nhập điều kiện lọc: nhập “Nữ” trong cột GT và nhập ># 01/09/1991# trong cột NgSinh;

– Nháy nút lọc để thực hiện lọc.