Unit 16: Vocabulary The Association of Southeast Asian Nations

0

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 16 Lớp 12

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các nước Đông Nam Á

accelerate (v): thúc đẩy, đẩy nhanh

 • acceleration (n): sự thúc đẩy

growth (n): sự phát triển

promote (v): phát triển

justice (n): sự công bằng

account for: chiếm

diverse (adj): đa dạng

 • diversity (n): sự đa dạng
 • diversify (v): đa dạng hóa

statistics (n): số liệu thống kê

gross domestic product = GDP: tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước trong một năm

pay attention to: chú ý đến

trade (n): thương mại

vision (n): tầm nhìn

forge (v) = form: tạo dựng

integration (n): sự hòa nhập

 • integrate (v): hòa nhập

realize (v): thực hiện

 • realization (n): sự thực hiện
 • realizable (adj): khả thi, có thể thực hiện

rural development: phát triển nông thôn

medium (adj): trung bình, vừa

enterprise (n): doanh nghiệp

significant (adj) = important: quan trọng

socio-economic (adj): kinh tế xã hội

religion (n): tôn giáo

currency (n): tiền tệ

 • Ringgit: đồng Ring-git (tiền của Malaysia)
 • Peso: đồng Pê-sô (tiền của Philippines)
 • Baht: đồng Bạt (tiền của Thái Lan)

Christianity (n): Ki tô giáo

Catholic (n): Công giáo

Buddhism (n): Phật giáo

Islam (n): Hồi giáo

Hinduism (n): Hindu

Muslim (n): người theo hồi giáo

predominantly (adv): chiếm ưu thế, trội hơn

recommend (v): giới thiệu, đề nghị

 • recommendation (n): sự giới thiệu

hospitable (adj): hiếu khách

 • hospitality (n): sự hiếu khách

Bài tập minh họa

Error Identification.

1. Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

2. The population of Singapore is approximately 4.59 million. Though Singapore is highly cosmopolitan and diversity, ethnic Chinese form the majority of the population.

3. Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

4. Singapore is a popularity travel destination, making tourism one of its largest industries. About 9.7 million tourists visited Singapore in 2006.

5. Singapore plays an active role in the Association of Southeast Asian Nations, of thatSingapore is a founding member.

Key 

1. Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia. (a –> the)

2. The population of Singapore is approximately 4.59 million. Though Singapore is highly cosmopolitan and diversity, ethnic Chinese form the majority of the population. (diversity –> diverse)

3. Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers. (are –> is)

4. Singapore is a popularity travel destination, making tourism one of its largest industries. About 9.7 million tourists visited Singapore in 2006. (popularity –> popular)

5. Singapore plays an active role in the Association of Southeast Asian Nations, of that Singapore is a founding member. (that –> which)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here