Unit 15: Vocabulary Women In Society

1

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 15 Lớp 12

advocate (v): tán thành

age of enlightenment: thời đại ánh sang

child-bearing (n): việc sinh con

deep-seated [‘di:p’si:tid] (adj): ăn sâu, lâu đời

discriminate [dis’krimineit] (v): phân biệt đối xử

home-making (n): công việc nội trợ

intellectual [,inti’lektjuəl] (adj): (thuộc) trí tuệ

involvement [in’vɔlvmənt] (n): sự tham gia

look down upon: coi thường,khinh rẻ

  • lose contact with: mất liên lạc với
  • lose one’s temper: nổi giận,cáu
  • lose touch with: mất liên lạc với

neglect [ni’glekt] (v): sao lãng, bỏ bê

nonsense [‘nɔnsəns] (n): lời nói vô lý

philosopher [fi’lɔsəfə(r)] (n): nhà triết học

pioneer [,paiə’niə(r)] (n): người tiên phong

rear [riə]  (v): nuôi dưỡng

rubbish [‘rʌbi∫] (n): chuyện nhảm nhí, rác rưởi

struggle [‘strʌgl] (n): (v): sự đấu tranh

role [roul] (n): vai tṛò

limit [‘limit] (v): (n):  giới hạn,hạn chế

throughout [ru:’aut]: suốt

civilization [,sivəlai’zei∫n] (n):  nền văn minh

doubt [daut] (n): (v):  nghi ngờ

legal [‘li:gəl] (adj): hợp pháp

control [kən’troul] (v): có quyền hành

deny [di’nai] (v): phủ nhận

argue [‘ɑ:gju:] (v): cãi nhau, tranh cãi

vote [vout] (v): bầu, bỏ phiếu, biểu quyết

accord [ə’kɔ:d] (v): chấp nhận

prohibit [prə’hibit] (v): ngăn cấm

Bài tập minh họa

Choose the word/phrase that best fits each blank.

1. People used to consider women to be better_________ for childbearing and homemaking.

A. regarded            B. suited                        C. understood             D. kept

2. In the past, men seemed to_________ their duties at home.

A. expect                B. inspect                       C. neglect                    D. collect

3. Nowadays, women have gained significant legal_________.

A. wrongs              B. rights                        C. responsibilities       D. works

4. The pioneer thinkers_________that women shouldn’t be discriminated on the basis of their sex.

A. recommended   B. disapproved             C. showed                   D. passed

5. The_________for women’s rights began in the 18­th century.

A. battle                 B. war                           C. struggle                  D. fight

6. Women are only asking to be given equal_________to that of men.

A. state                   B. status                        C. situation                 D. ideas

Key 

1 2 3 4 5 6
B C B A C B

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here