Unit 12: Writing Water Sports

0

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Writing Task 1

Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action. Zero has been done as an example. (Dưới đây là những lời chỉ dẫn bài tập khởi động trước khi bơi. Đọc và ghép mỗi câu với hành động thích hợp. Hành động số (0) được làm mẫu.)

 

 1. Put out your arms to the sides horizontally. (Đặt hai tay sang ngang)
 2. Stand with your feet apart, push both arms out straight in front of you. (Giữ thăng bằng với đôi chân, đưa cả hai tay ra phía trước mặt.)
 3. Put down your arms to the first position. (Đặt tay xuống về vị trí ban đầu)
 4. Raise your hands above your head, looking straight ahead. (Đưa hai tay lên cao qua đầu, mắt nhìn thẳng phía trước.)

Guide to answer

a. 2                b. 4              c. 1              d. 3

2. Unit 12 Writing Task 2

Look at the pictures below. Write the instructions for one warm-up exercise before playing water polo. Use the verbs in the box.

(Nhìn vào hình dưới đây. Viết lời chỉ dẫn cho bài tập khởi động trước khi chơi bóng nước. Dùng động từ trong khung.)

 set                                      raise

stand                                  touch

bend                                   put

Unit 12: Writing Water Sports

Guide to answer

 1. Set yourself in vertical position. (Đứng thẳng)
 2. Stand with your feet apart, raise your hands above your head. (Giữ thăng bằng trên đôi chân, đưa hai tay lên cao qua đầu)
 3. Bend forwards, fingertips touch the ground. (Cúi người, để ngón tay chạm nền đất)
 4. Bend again, fingertips touch the ground between the feet. (Tiếp tục cúi người, đặt ngon tay chạm nền đất giữa 2 bàn chân)
 5. Finally put each arm back to the first position. (Cuối cùng đặt cánh tay trở về vị trí ban đầu)

Bài tập minh họa

Here are some steps for breaststroke start techniques in swimming, but not right arrangement. Rearrange the sentences to complete the instruction below by adding linking words.

 1. …………, keep your arms bent before you and your head forward before leaving the block
 2. First enter the water
 3. …………, fly your arms and head, body, and legs straight in water
 4. Finally pull your arms backwards to increase forward speed
 5. ………… stretch your arms straight downward body nearly on a horizontal line
Key
 1. First enter the water
 2. Second, keep your arms bent before you and your head forward before leaving the block
 3. Then stretch your arms straight downward body nearly on a horizontal line
 4. Next, fly your arms and head, body, and legs straight in water
 5. Finally pull your arms backwards to increase forward speed.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here