Unit 1: Reading Friendship

8

ài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Reading giới thiệu đến các em bài đọc có chủ đề xoay quanh tình bạn. Bên cạnh đó, bài học hướng dẫn các em một số kỹ năng đọc hiểu như: đoán nghĩa trong ngữ cảnh, xác định ý chính và đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 1 Lớp 11

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What do you think of the friend in the poem?” (Luyện tập ngâm bài thơ ở trang tiếp theo và thảo luận câu hỏi: “Bạn nghĩ thế nào về tình bạn trong bài thơ?”)

  • Dịch bài thơ: “You’ve got a friend”

Bạn có một người bạn

(theo Carole King)

Khi bạn chán nản và buồn phiền

Và cần một bàn tay giúp đỡ,

Và không có gì, không, không có gì xảy ra như bạn muốn

Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn

Để thắp sáng lên màn đêm tối tăm nhất;

Bạn chỉ cần gọi tên tôi

Và bạn biết, cho dù tôi ở đâu,

Tôi sẽ chạy đến để gặp lại bạn

Xuân, Hạ, Thu hay Đông

Những gì bạn cần làm là hãy gọi,

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn có một người bạn!

Guide to answer

The friend in the poem is very kind, loyal. He is ready to help his friend….

2. While You Read Unit 1 Lớp 11

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Unit 1 Reading Task 1

Fill each blank with a suitable word/phrase (Điền vào mỗi chỗ trống sau một từ hoặc cụm từ thích hợp)

acquaintance    mutual           give-and-take    loyal to

incapable of     unselfish        friend               suspicious

 

1. Good friendship should be based on ______ understanding.

2. The children seem to be _______ working quietly bu themselves.

3. He is a(n) ______ man. He always helps people without thinking of his own benefit.

4. A(n) _______ is a person one simply knows, and a(n) ______ is a person with whom one has a deeper relationship.

5. You can’t always insist on your own way – there has to be some ______.

6. Despite many changes in his life, he remained ________ his working principles.

7. He started to get _____ when she told him that she had been to Britain for many times.

Guide to answer

1. Good friendship should be based on mutual understanding. (Tình bạn tốt nên dựa vào sự thấu hiểu chung.)

2. The children seem to be incapable of working quietly by themselves. (Những đứa trẻ trông có vẻ không đủ khả năng tự làm việc trong im lặng.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit. (Anh ấy là người không ích kỷ. Anh ấy luôn luôn giúp đỡ mọi người mà không nghĩ về lợi ích cá nhân mình.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, and a friend is a person with whom one has a deeper relationship. (Một người quen là người chỉ đơn giản là biết, và một người bạn là người có mối quan hệ sâu hơn.)

5. You can’t always insist on your own way – there has to be some give and take. (Bạn không thể cứ lúc nào cũng giữ cho riêng mình – phải có sự nhường nhịn qua lại.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles. (Mặc dù có nhiều thay đổi trong cuộc đời anh ấy, anh ta vẫn trung thành với nguyên tắc làm việc của mình.)

7. He started to get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times. (Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ta nói với anh rằng cô đã đến Anh nhiều lần rồi.)

Unit 1 Reading Task 2

Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage? (Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất các ý của đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

B. Conditions of true friendship

C. Features of a good friend

D. Friends and acquaintances

Guide to answer

B. Conditions of true friendship (Điều kiện để có một tình bạn chân chính)

Unit 1 Reading Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính đầu tiên của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? (Tại sao những người hay thay đổi và không kiên định không thể có tình bạn thật sự?)

3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính thứ ba của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends? (Tại sao phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long? (Tại sao những người nhiều chuyện không thể kết bạn bền lâu?)

6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính cuối cùng của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

Guide to answer

1. The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

5. Talkative people can’t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship.

3. After You Read Unit 1 Lớp 11

Work in pairs. Discuss the questions: “Why do we need to have friends?” Then report the results of your discussion to the class. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: “Tại sao chúng ta cần có bạn bè?” Sau đó tường thuật kết quả phần thảo luận của bạn với lớp.)

Guide to answer

Passage 1:

In this life, people need to have friends. Why do you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can share with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can’t live separately with others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Passage 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? perhalf you will feel all of bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reason. Nobody here on earth live alone. Both you and me need friends by my side. The life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill and we don’t know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give a moral support to us. By their side, we feel safe and comfortable which we can’t get from others. Friends is a gift to human. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom and sadness. They can give us good advice when we run into trouble. They can share their good times so that the joy is doubled and the sadness will give place to happiness and a ray of hope. Do we have so much reason to have friends in this life? yes, of course. Friends play a important role in our life so that we need to respect them.

4. Phần dịch bài Reading Unit 1 Lớp 11

Ai cũng có một số người quen, nhưng không ai có nhiều bạn. Bởi tình bạn thân thiết thật sự thì không có nhiều và có nhiều người dường như không thể có bạn thân. Để cho tình bạn thân thiết và dài lâu, cả hai bên phải có vài đức tính rất đặc biệt.

Đức tính thứ nhất là không nghĩ đến lợi ích cá nhân. Một người chỉ quan tâm đến lợi ích và tình cảm của mình không thể là một người bạn đích thực được. Tình bạn cần phải có qua có lại. Tình bạn tồn tại được là nhờ sự cho và nhận và không có tình bạn nào có thể tồn tại được nếu một bên chỉ cho và một bên chỉ nhận.

Sự bền lòng là đức tính thứ hai. Một vài người dường như không bền lòng. Họ vồn vã đón nhận điều học thích thú nhưng chẳng bao lâu họ lại đâm chán và cảm thấy bị một cái mới thu hút. Những người dễ thay đổi và không kiên định như thế không thể có một tình bạn lâu bền.

Sự trung thành là đức tính quan trọng thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và họ phải hiểu nhau nhiều đến nỗi giữa họ không tồn tại sự nghi ngờ. Chúng ta không thích những người dễ tin vào những lời đồn đại và những câu chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. Những người dễ bị những lời thì thầm gây ảnh hưởng thì không bao giờ có thể là bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ là đức tính thứ tư. Phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa bạn bè để cho mỗi người có thể cảm thấy an toàn khi kể cho người kia những bí mật của mình. Có những người không thể giữ bí mật hoặc cho mình hoặc cho người khác. Những người như vậy thì e là không bao giờ giữ cho tình bạn lâu dài.

Cuối cùng, phải có một sự hoàn toàn thông cảm giữa bạn bè với nhau – sự thông cảm với mục tiêu, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, sự nghiệp và niềm vui thích của nhau. Và ở đâu không có sự thông cảm thì tình bạn sẽ không tồn tại.

Bài tập minh họa

Exercise. Read the passage carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

The proverb ‘A friend in need is a friend indeed.’ means that we shall know who our real friends are when we are in need. Those who desert us when we are in difficulty are just unfaithful friends. A true friend would remain with us whether we are rich or poor. Some people be friend the rich, simply for the sake of getting benefits from them. It is useless to have insincere friends because these friends remain with us as long as we are rich or powerful. It is better to have one or two good friends rather than having hundreds of insincere ones.

A true friend will stand by us in our trials and tribulations. He will be a great source of consolation and comfort in our troubles. So we must be careful in choosing our friends. It is difficult to choose a sincere friend overnight; it takes years for us to find a sincere friend.

 

1. Real friends share everything we need.

2. Unfaithful friends stop being our friends when we are in trouble.

3. A rich friend is always a true friend.

4. A true friend is always loyal to us and support us through our difficulties.

5. It’s not worth having a lot of friends.

6. It may take a lot of time to find a real friend.

Key

1 2 3 4 5 6
T T F T F T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here