Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 45. Axit cacboxylic

11

Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.
Hướng dẫn giải:
Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.
CH3-CH2-CH2-COOH :axit butiric
CH3-CH(CH3)-COOH :axit íobutiric

Bài 2 trang 210 sgk hóa học 11. Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit.
Hướng dẫn giải:
Axit fomic có công thức cấu tạo :
[​IMG]
Phân tử có nhóm -CH=O, do đó, nó có tính chất của anđehit.

Bài 3 trang 210 sgk hóa học 11. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải:
[​IMG]

Bài 4 trang 210 sgk hóa học 11. Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?
A. Anđehit.
B. Axit.
C. Ancol.
D. Xeton.
Hướng dẫn giải:
Đáp án : B

Bài 5 trang 210 sgk hóa học 11. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.
Hướng dẫn:
Maxit = $\frac{150. 0,074}{0,150} = 74$ (g/mol)
CTPT của axit là C3H6O2
CTCT : CH3CH2COOH : axit propionic (axit propanoic).

Bài 6 trang 210 sgk hóa học 11. Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.
b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.
Hướng dẫn giải:
a) CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O
HCOOH + NaOH -> HCOONa + H2O
b) Khối lượng muối tăng so với khối lượng của axit : 6,60 gam.
Đặt x là số mol axit axetic ; y là số mol axit fomic
RCOOH à RCOONa : ta có ∆M = 22,0 (g/mol)
22,0(x+y) = 6,6 à x + y = 0,300 (1)
60,0x + 46,0y = 16,60 (2)
Giải hệ (1) và (2) ta được x = 0,200 ; y = 0,100
% HCOOH = 27,7% ; %CH3COOH = 72,3%.
%HCOONa = 29,3% ; %CH3COONa = 70,7%

Bài 7 trang 210 sgk hóa học 11. Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.
Hướng dẫn:
Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng : 70,0%
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
neste = naxit phản ứng = $\frac{12,3}{88}$ = 0,14o mol;
nCH3COOH = 0,200 mol
Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng: $\frac{0,14}{0,2}$ . 100% = 70%