Giải Câu 1.30 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

0

Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m = 1,5 kg, bán kính R = 40 cm đang quay đều quanh trục vuông góc với mặt đĩa với tốc độ góc \(\omega  = 10\) rad/s. Tác dụng lên đĩa một momen hãm. Đĩa quay chậm dần sau đó khoảng thời gian \(\Delta t = 2\) s thì dừng lại. Tính momen hãm đó.

Giải

Gia tốc góc : \(\gamma  = {{\Delta \omega } \over {\Delta t}} = {{0 – 10} \over 2} =  – 5\,\,rad/{s^2}.\)

Momen hãm \(M = I\gamma \) , trong đó \(I = {1 \over 2}m{R^2} = {1 \over 2}.1,5.{\left( {0,4} \right)^2} = 0,12\,\,kg.{m^2}\)

\(M = 0,12.\left( { – 5} \right) =  – 0,6\,\,N.m\) .

Dấu trừ chứng tỏ Momen hãm có tác dụng cản trở chuyển động quay của đĩa).