Giải Câu 1.29 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

2

Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là 60 \(kg.{m^2}\) . Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh đà đạt tới tốc độ góc 40 rad/s ?

Giải

\(\gamma  = {M \over I} = {{30} \over {60}} = 0,5\,\,rad/{s^2};\omega   = \gamma t\)

\(\Rightarrow t = {\omega  \over \gamma } = {{40} \over {0,5}} = 80\,s\)