Bài 1.41 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

12

Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động

Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động theo một quỹ đạo tròn. Giả sử trong từ trường, một electron có gia tốc hướng tâm là \(3,{5.10^{14}}m/{s^2}\) .Hỏi tốc độ dài của nó bằng bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo bằng 15cm?

Giải:

Tốc độ dài của electron là:

\(v = \sqrt {0,14.3,{{5.10}^4}}  =7,25.{10^6}\) m/s.