Bài 1.40 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

34


Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ,

Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, các nhà du hành phải luyện tập trên máy quay li tâm. Giả sử ghế ngồi ở cách tâm của máy quay một khoảng 5m và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm bằng 7 lần gia tốc trọng trường g. Hỏi:

a. Tốc độ dài của nhà du hành bằng bao nhiêu?

b. Tốc độ góc bằng bao nhiêu ( tính ra vòng/min)

Giải:

 a. Tốc độ dài của nhà du hành là:

\({v^2} = ar = 7 gr = 7.9,8.5 = 343 {(m/s)^2}\) , Suy ra \(v = 18,5 \,m/s \).

 b. Tốc độ góc là:

\(\omega  = \dfrac{v}{r} = 3,7rad/s = \dfrac{{3,7}}{{2\pi }}.60\) vòng/phút \(= 35,4\) vòng/phút.