Bài 1.39 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

7

Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động

Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 3m, tốc độ dài không đổi 6 m/s.

Giải:

Gia tốc hướng tâm của vật là:

\(a = \dfrac{{{v^2}}}{r} = \dfrac{{{6^2}}}{3} = 12m/{s^2}\)