Bài 1.38 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

7

Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn,

Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của nó.

Giải:

Tốc độ góc: \(Ω= 5\) vòng/giây \(= 5.2π\) rad/s \(=10π\) rad/s.

Tốc độ dài : \(v = rω = 0,4.10π = 4π m/s \)\(\,= 12,56 m/s.\)

Gia tốc : \(a =r{\omega ^2} = 0,4.{(10\pi )^2} \approx 394,4m/s\), hướng vào tâm đường tròn.